Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Rekrutacja

Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach projektu są osoby z niepełnosprawnościami:

 • nieaktywne zawodowo
 • zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony

Łączna liczba osób z niepełnosprawnością planowana do objęcia wsparciem w ramach całego projektu (III okresy finansowania) wynosi 890 osób (520 osób PSOUU, 370 osób WSON), w tym:

a) 490 osób nieaktywnych zawodowo w chwili przystąpienia do projektu

b) 400 osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony.

W pierwszym okresie finansowania tj. od 1 sierpnia 2015r. do 31 marca 2016r. do projektu zostanie zrekrutowanych 350 osób, w tym 250 osób nieaktywnych zawodowo i 100 osób zatrudnionych.

Proces rekrutacji do projektu jest otwarty i nie ogranicza możliwości przystąpienia do niego żadnej osobie bez względu na płeć, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, miejsce zamieszkania.

Beneficjentem/Beneficjentką Ostatecznym Projektu może zostać osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat), która łącznie spełnia następujące kryteria:

 • posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym bądź lekkim, wydanym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub spektrum autyzmu (orzeczenie wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub tożsame obowiązujące);
 • jest w wieku aktywności zawodowej (tj. przed osiągnięciem wieku emerytalnego);
 • ma szczególne trudności w wejściu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy.

Każdy Kandydat/ka zobowiązuje się do wypełnienia dokumentacji formalnej, tj:

 • formularza zgłoszeniowego (tutaj),
 • okazania dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie (aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub tożsame, kserokopia umowy o pracę w przypadku osób zatrudnionych, dowód osobisty),
 • uczestniczenia w rozmowie kwalifikującej, przeprowadzanej przez zespół specjalistów, której wynikiem jest opinia kwalifikacyjna do projektu (wzór dostępny jest tutaj),
 • podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (tutaj),
 • podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tutaj)

Proces rekrutacji do udziału w projekcie jest zgodny z 1 krokiem zatrudnienia wspomaganego, jakim jest Zaangażowanie klienta. W ramach całego procesu będą wykonywane następujące działania:

 • Wstępna rekrutacja do udziału w programie zatrudnienia wspomaganego, w tym m.in. zgromadzenie danych osobowych i kontaktowych klienta oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów formalnych (weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych określonych w Regulaminie rekrutacji uprawniających do udziału w projekcie). Wstępne zakwalifikowanie kandydata do programu zatrudnienia wspomaganego.
 • Autoprezentacja trenera pracy i klienta, prezentacja programu zatrudnienia wspomaganego – przedstawienie oferty.
 • Gromadzenie wstępnych informacji o kandydacie, w tym m.in. informacji n/t kwalifikacji formalnych, doświadczenia zawodowego, poziomu kompetencji społecznych, stanu zdrowia i możliwości fizycznych; rozpoznanie motywacji klienta, gotowości do dokonywania zmian w życiu, planów na przyszłość – na tym etapie odbywa się zakwalifikowanie bądź nie danej osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie. Osoby prowadzące rekrutację, na podstawie zebranych informacji przygotowują opinię kwalifikującą do udziału w projekcie.
 • Wypracowanie i zawarcie kontraktu (podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie) – ustalenie zasad współpracy w zakresie procesu aktywizacji.

O zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będą decydowały następujące kryteria:

 • kompletność dokumentacji formalnej
 • pozytywna opinia kwalifikująca
 • spełnienie kryteriów wyżej wymienionych
 • brak równoczesnego korzystania z innych projektów finansowanych z PFRON-
  „Ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się. Warunek ten stosowany jest niezależnie w ramach jakiego konkursu zostało udzielone dofinansowanie ze środków PFRON. Spełnienie warunku jest weryfikowane na etapie rozliczania środków finansowych uzyskanych z PFRON. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego”.

Przystąpienie kandydata/ kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu rekrutacji dostępnego tutaj.