Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Zakończyliśmy realizację projektu  „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II” (konkurs Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”)

 W II okresie finansowania, który rozpoczął się od kwietnia 2018 r. zgodnie  z postanowieniami konkursu
w projekcie uczestniczyło 88 osób, które były wspierane w utrzymaniu zatrudnienia.

 Spośród 88 osób uczestniczących w projekcie aż 85 osób na koniec okresu finansowania utrzymywało trwałe zatrudnienie. Tylko 3 osoby spośród tej grupy z powodów osobistych nie kontynuują zatrudnienia.

Wśród tych 88 osób jest aż 78 osób, które utrzymały zatrudnienie powyżej 12 miesięcy (blisko 89% grupy). To ogromy sukces!

 W ramach projektu Centrum DZWONI II osoby z niepełnosprawnością otrzymały blisko 40 tysięcy godzin wsparcia.

 W efekcie uczestnictwa w projekcie, osoby z niepełnosprawnościami zwiększyły swoje umiejętności poruszania się po rynku pracy, a także wzmocniły kompetencje istotne dla aktywności zawodowej
i społecznej. Opracowanie Indywidualnych Planów Działań na podstawie diagnozy przeprowadzonej z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF pozwoliło na wykorzystanie mocnych stron i umiejętności, a tym samym dopasowanie instrumentów rynku pracy do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Ponadto identyfikacja barier w środowisku  i interdyscyplinarne planowanie działań z uwzględnieniem włączenia otoczenia osób  z niepełnosprawnościami  w sposób skuteczny wpłynęło na pełniejsze włączenie beneficjentów projektu w lokalne społeczności.

Wsparcie trenera pracy w zakresie aktywnego pośrednictwa pracy i wsparcia w miejscu pracy przyczyniło się do podjęcia zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie  z posiadanymi predyspozycjami i preferencjami a bieżące wsparcie w trybie ciągłym po uzyskaniu zatrudnienia zapewniło utrzymanie wysokiej motywacji i jakości wykonywanej pracy u tych osób. Dodatkowo realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu poziomu integracji środowiska osób z niepełnosprawnością. Beneficjenci projektu mieli możliwość spotykania się i wzajemnej „obserwacji” poprzez udział w cotygodniowym grupowym wsparciu psychologiczno-doradczym. Aktywne postawy osób z niepełnosprawnością miały wpływ na zaangażowanie się innych osób (wzajemne motywowanie się, uczenie się od siebie nawzajem, poprzez drogę dobrych przykładów).

Cieszymy się, że kolejny projekt zakończyliśmy z sukcesem.

I nie chodzi tylko o sukces w wymiarze globalnym, ale o indywidualny sukces każdej osoby z niepełnosprawnością, która w wyniku otrzymanego wsparcia może powiedzieć, że jest o kilka kroków do przodu w drodze do samodzielnego i niezależnego życia.