Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Za nami 9 miesięcy realizacji 3 okresu projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych””.

Od kwietnia do grudnia 2017 roku do udziału w projekcie przystąpiło łącznie 213 nowych osób w tym 184 osoby, w chwili przystąpienia do projektu były nieaktywne zawodowo, natomiast 29 osób to osoby zatrudnione w wyniku zatrudnienia wspomaganego, których proces wspomagania na rynku pracy jeszcze nie zakończył się. Lider projektu PSONI przyjął do udziału w projekcie 77 osób (63 osoby nieaktywne zawodowo oraz 14 osób zatrudnionych). Partner projektu WSON przyjął do udziału w projekcie 136 osób (121 osób nieaktywnych zawodowo oraz 15 osób zatrudnionych).

W sumie w 3 okresie projektu do końca grudnia 625 osób (PSONI – 385, WSON – 240) z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawnościami było wspieranych przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów (doradcę zawodowego, psychologa, trenera pracy i specjalistę ds. organizacji, rekrutacji i obsługi BO) w znalezieniu i utrzymaniu miejsca pracy na otwartym rynku pracy.

Osiągnęliśmy doskonałe rezultaty w postaci znalezienia odpowiedniego miejsca pracy dla 79 osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy (PSONI – 48, WSON – 31). Następnie te osoby były wspierane w trwałym utrzymaniu pracy.

Monitorowanie jakości wykonywanej pracy było prowadzone w sumie dla 421 osób, w tym 312 osób w PSONI i 109 osób we WSON.

Do zakończenia działań projektowych trwających od września 2015 roku pozostały już tylko 2 miesiące. Mimo wytężonej pracy naszych zespołów nad całościową ewaluacją projektu jesteśmy przekonani, że liczba osób, które podjęły zatrudnienie, na koniec marca 2018 roku będzie jeszcze wyższa 🙂