Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O Centrum

Działalność

Kto może skorzystać ze wsparcia

Warunkiem skorzystania z oferty Centrum DZWONI jest:

 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym bądź lekkim, wydanym szczególnie z uwagi na:
  – niepełnosprawność intelektualną;
  – osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;
  – osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
  – osoby ze sprzężeniami (w tym osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby głuchoniewidome itd.) (orzeczenie wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub tożsame obowiązujące);
 • bycie w wieku aktywności zawodowej (tj. przed osiągnięciem wieku emerytalnego)
 • posiadanie szczególnych trudności w wejściu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy.
Metodologia działania

Działania realizowane w Centrach DZWONI polegają na wsparciu osób z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej.  Od 14 lat PSONI w tym celu skutecznie wykorzystuje metodologię zatrudnienia wspomaganego (europejski standard 5 kroków zatrudnienia wspomaganego).

Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE) definiuje zatrudnienie wspomagane jako „pracę zarobkową w zintegrowanym środowisku na otwartym rynku pracy, przy zapewnieniu pracownikowi niepełnosprawnemu stałego wspomagania”.

Istotę zatrudnienia wspomaganego stanowi trwałe zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która otrzymuje wsparcie trenera pracy w opanowaniu niezbędnych umiejętności do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych. Trener pracy organizuje także długoterminowe wsparcie oraz monitoruje przebieg pracy osoby zatrudnionej. Jest to kompleksowa metoda wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością, której podstawową cechą jest uznanie podmiotowości osoby z niepełnosprawnością i szeroko rozumiana indywidualizacja usług, czyli dostosowanie zadań do potrzeb, możliwości i tempa pracy osoby.

Zatrudnienie wspomagane różni się tym od innych modeli rehabilitacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, że umożliwia dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych predyspozycji i preferencji, doprowadza wprost do zatrudnienia, zapewnia szkolenie w trakcie wykonywania pracy i wspomaga danego pracownika tak długo, jak jest to konieczne.

Innowacją jest wykorzystanie wielozadaniowej Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF do opisu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej.

Koncepcja Klasyfikacji ICF zastosowana w projekcie zakłada postrzeganie człowieka w kontekście całościowym i wielowymiarowym, z uwzględnieniem środowiska, w którym dany człowiek funkcjonuje. Ta wielowymiarowość daje szansę każdej osobie, w tym osobie z niepełnosprawnością na określenie indywidualnego potencjału oraz czynników mających wpływ na jego ograniczanie bądź rozwój. Pozwala to na ustalenie priorytetów w planowanym działaniu oraz ocenie wyników zastosowanych interwencji. Filozofia koncepcji oraz jej uniwersalizm daje szansę na wprowadzenie jednolitego standardu diagnozy funkcjonowania oraz kategoryzowania niezbędnych rodzajów wsparcia.