Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Nasza oferta

Zaangażowanie pracodawcy

Pracodawcy odgrywają kluczową rolę w procesie umożliwiania osobom z niepełnosprawnościami wejścia na rynek pracy, są również konsumentami korzystającymi z usług zatrudnienia wspomaganego.

Na tym etapie specjaliści nawiązują bezpośredni kontakt z pracodawcą mający na celu zachęcenie pracodawcy do zatrudnienia konkretnej osoby z niepełnosprawnością na konkretnym stanowisku pracy. Trenerzy pracy nawiązują kontakty z potencjalnymi pracodawcami różnymi sposobami, np. poprzez analizę lokalnych rynków pracy, wyszukiwanie ofert w lokalnej prasie, w internecie oraz poprzez „sieć kontaktów” prywatnych.

Podczas pierwszego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, specjalista przedstawia mu używając języka korzyści jakiego rodzaju wartość dla jego firmy stanowić będzie osoba z niepełnosprawnością oraz wsparcie trenera pracy. Na tym etapie następuje również wsparcie klienta/klientki w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej, przygotowanie pracodawcy i środowiska pracowniczego do współpracy z klientem/klientką, np. w formie mini panelu informacyjnego n/t funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, sposobów komunikowania się z nią (jeśli jest taka potrzeba) współpracy; zorganizowanie spotkania trójstronnego (kandydat, trener, pracodawca) podczas którego zostaną ustalone zasady współpracy, a także ustalenie szczegółowych warunków zatrudnienia.

Proponowane formy wsparcia:

Wsparcie w procedurze zatrudnienia

Wsparcie w procedurze zatrudnienia może dotyczyć wszelkich działań związanych z formalnościami przy podejmowaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością, np. wykonanie badań koniecznych do podjęcia pracy lub jej kontynuowania tj. negocjowanie warunków współpracy, badań przed podjęciem zatrudnienia, badań okresowych w przebiegu zatrudnienia, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wsparcie to obejmuje w zależności od potrzeb: towarzyszenie przy dostarczaniu materiału do badań, towarzyszenie w przebiegu badań oraz w gabinecie lekarza medycyny pracy i innych specjalistów, towarzyszenie przy odbiorze wyników. Wsparcie dotyczy także towarzyszenia osobie z niepełnosprawnością w rozmowach z pracodawcą, wypełnianiu dokumentacji pracowniczej, itp.

Indywidualne wsparcie trenera pracy w zatrudnieniu - szkolenie stanowiskowe BO

Szkolenie i wsparcie w miejscu pracy osoby z niepełnosprawnością to profesjonalna strategia ukierunkowana na cele pracownika, współpracowników i pracodawcy. Pracownik z niepełnosprawnością otrzymuje systematyczne i zindywidualizowane wsparcie w uczeniu się i wykonywaniu zadań, a także w integracji z zespołem w pracy. Wsparcie jest udzielane na wszystkich typowych fazach zatrudnienia: wprowadzeniu, okresowi próbnemu, wydajnej pracy i rozwojowi zawodowemu.

Po formalnym akcie zatrudnienia wspomaganie trenera nie kończy się, tylko nabiera innego wymiaru. Trener pracy od początku wspiera ON w miejscu pracy. Oferowane wsparcie zależy od indywidualnych potrzeb pracownika. Trener wspólnie z tą osobą przedstawia jej zakres obowiązków, rolę w zakładzie pracy oraz wyjaśnia kontrowersyjne kwestie. Następnie trener prowadzi intensywne szkolenie ON na stanowisku pracy, które ma na celu dopasowanie metody i przedmiotu szkolenia do ściśle określonych potrzeb indywidualnych. Podczas intensywnego szkolenia trener pracy jest z daną osobą przez cały czas. Szkolenie to odbywa się do czasu całkowitego usamodzielnienia się osoby. Z czasem, wymiar wsparcia jest zmniejszany proporcjonalnie do nabywania umiejętności przez wspieranego pracownika.

Trener pracy może również organizować w zakładzie pracy spotkanie z zespołem pracowniczym mające na celu poinformowanie pracowników o specyfice współpracy z osobą z niepełnosprawnością. W spotkaniu tym uczestniczy również osoba z niepełnosprawnością, która została zatrudniona w danym zakładzie pracy.

Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze

Psycholog oraz doradca zawodowy przez cały okres uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w projekcie, prowadzą dla niej indywidualne wsparcie w postaci spotkań. Spotkania są organizowane każdorazowo według potrzeb klienta/klientki, zgłaszanych przez niego/nią albo z inicjatywy specjalistów. Podczas tych spotkań mogą być wypracowywane umiejętności społeczne bądź rozwiązywane problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić sama osoba niepełnosprawna. Spotkania te również służą utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji u danej osoby do podejmowania aktywności oraz rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych.

Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze

Wsparcie grupowe prowadzą psycholog i/lub doradca zawodowy. Wsparcie to prowadzone jest regularnie, w trybie ciągłym. Spotkania polegają na moderowaniu pracy grupy, która jest inicjatorem tematów spotkań.

Podczas spotkań osoby niepełnosprawne mogą wymienić się doświadczeniami, rozwiązać swoje problemy i trudności, uzyskać porady od grupy oraz od psychologa czy doradcy zawodowego. Tematyka warsztatów dostosowana jest do zgłaszanych potrzeb uczestników lub planowana przez prowadzących. Proponowane tematy warsztatów obejmują następujące zagadnienia:

  1. Reagowanie na krytykę.
  2. Radzenie sobie ze stresem.
  3. Komunikacja interpersonalna.
  4. Współpraca w zespole.
  5. Asertywność.