Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Nasza oferta

Tworzenie profilu zawodowego

Tworzenie profilu zawodowego obejmuje kompleksową funkcjonalną diagnozę potencjału osoby z niepełnosprawnością z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF, która będzie zakończona przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Diagnoza potencjału ma na celu określenie poziomu kompetencji społecznych, preferencji, predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron osoby z niepełnosprawnością oraz określenie strategii wsparcia w obszarach problematycznych. Diagnoza prowadzona będzie w różnorodnych formach przez interdyscyplinarny zespół specjalistów w celu pełnego i rzetelnego określenia potrzeb i możliwości każdej osoby niepełnosprawnej. Funkcjonalność diagnozy polega na koncentracji na możliwościach wykonawczych osoby oraz na aktywnym jej udziale w każdym etapie procesu aktywizacji i świadomym uczestnictwie w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru drogi zawodowej. Diagnoza będzie prowadzona z wykorzystaniem narzędzi opierających się na Zestawie podstawowym do rehabilitacji zawodowej ICF, rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia.

Proponowane formy wsparcia:

Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych, w tym przygotowanie IPD

Podstawą sukcesu zatrudnienia wspomaganego jest właściwe profilowanie osoby korzystającej ze wsparcia, czyli dogłębna, wieloprofilowa diagnoza funkcjonalna jego potencjału i preferencji. Innowacyjną metodą pozwalającą na indywidualne podejście w procesie diagnozy jest zastosowanie elementów Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) do opisu funkcjonowania osoby. Koncepcja Klasyfikacji ICF zakłada postrzeganie człowieka w kontekście całościowym i wielowymiarowym, z uwzględnieniem środowiska, w którym dany człowiek funkcjonuje. Ta wielowymiarowość daje szansę każdej osobie, w tym osobie z niepełnosprawnością na określenie indywidualnego potencjału oraz czynników mających wpływ na jego ograniczanie bądź rozwój. Dodatkowo pozwala na zastosowanie pewnych wspólnych uniwersalnych mierników, które oceniają stopień ograniczenia bądź trudności zarówno osoby jak i otoczenia, pozwala na ustalenie priorytetów w planowanym działaniu oraz ocenie wyników zastosowanych interwencji.
Ocena preferencji i predyspozycji zawodowych odbywa się na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym, jak również ewentualnie (za zgodą uczestnika/uczestniczki) poprzez wspólne spotkanie z rodziną/opiekunem oraz pracownikami danej placówki, jeśli osoba do takiej uczęszcza. Z uwagi na kluczowe zasady zatrudnienia wspomaganego jakimi należy się kierować w całym procesie wszelkie rozmowy z otoczeniem osoby z niepełnosprawnością odbywają się z jej udziałem. W pierwszej części diagnozy doradca zawodowy poznaje oczekiwania klienta/klientki dotyczące warunków pracy i określa posiadane przez niego umiejętności, stara się konstruować i wspierać plany zawodowe, określać preferencje zawodowe, zainteresowania, pasje i wyobrażania o zawodach. W formie ustrukturalizowanego wywiadu i praktycznych ćwiczeń zbiera także informacje dotyczące przebiegu dotychczasowego rozwoju osoby z niepełnosprawnością, jej sytuacji rodzinnej oraz wyobrażeń najbliższych osób na temat jej przyszłości. Druga część diagnozy stanowi podsumowanie udziału klienta/klientki w warsztatach praktycznych służących weryfikacji deklaracji wstępnych dotyczących potencjalnych stanowisk pracy, na jakich mogłaby pracować osoba niepełnosprawna oraz sprecyzowanie celu zawodowego i ustalenie harmonogramu jego realizacji – przygotowanie szczegółowych kroków do wykonania, aby cel został osiągnięty – przygotowanie Indywidulanego Planu Działania. Wszelkie czynności są skoncentrowane na danym kliencie/klientce, który/która ma jednocześnie kontrolę nad całym procesem i ma możliwość samodzielnego wyboru stanowiska oraz strategii wsparcia podczas pracy na otwartym rynku pracy. Informacje uzyskane o kompetencjach zawodowych klienta/klientki zapisywane są w zestawie rozszerzonym ICF oraz profilu kategorialnym.

Diagnoza kompetencji społecznych

Diagnoza kompetencji społecznych, czyli umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem, prowadzona jest w formie indywidualnej przez psychologa. Ta forma niezbędna jest do określenia u osoby poziomu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych określonego typu. Podczas sesji psycholog stara się uzyskać od osoby z niepełnosprawnością informację na temat jak postrzega sam siebie, jak radzi sobie w społeczeństwie, czy jest zmotywowany i realistycznie ocenia własne możliwości; czy jest asertywny; czy występują problemy społeczno-emocjonalne. Przeprowadzając diagnozę, psycholog ocenia czy osoba z niepełnosprawnością posiada umiejętności społeczne, podzielone na 7 grup:

Umiejętności komunikacyjne.

  1. Zdolność do produktywnej pracy.
  2. Zdolność do budowania relacji w miejscu pracy (z klientami/przełożonymi).
  3. Zdolność do budowania odpowiednich relacji z współpracownikami.
  4. Zdolność do zachowania w sposób akceptowalny społecznie.
  5. Umiejętność skutecznego zarządzania stresem.
  6. Umiejętność stosowania się do ogólnych zasad i ustaleń.

Podczas konsultacji psycholog zwraca uwagę na funkcjonowanie danej osoby, biorąc pod uwagę profil kategorialny.

Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie (1-2 dniowe „próbki pracy”)

Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie służą weryfikacji wstępnej (I sesja) diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych osoby w praktyce.

Forma ta polega na organizacji krótkotrwałych (średnio 4 godzinnych) warsztatów praktycznych w miejscu pracy na deklarowanym przez osobę niepełnosprawną stanowisku. Założeniem jest realizacja średnio od 1 do 3 warsztatów na różnych stanowiskach pracy dla każdej osoby. Liczba warsztatów zależy od indywidualnych potrzeb osoby oraz trafności diagnozy wstępnej.

Warsztaty prowadzone są przez trenera pracy, który uczestnicząc wraz z osobą w sytuacji zadaniowej ma możliwość prowadzenia obiektywnej obserwacji. Celem warsztatów jest dokonanie diagnozy realnych predyspozycji klienta/klientki w zakresie wykonywania czynności na stanowisku pracy. Ocena zachowania w miejscu pracy a także sposobu i tempa przystosowywania się do warunków pracy. Umożliwia również poznanie przez samą osobę różnych miejsc i stanowisk pracy, co pozwala na dokonanie bardziej świadomego wyboru przyszłego zajęcia i miejsca pracy.

Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy

Warsztaty poświęcone są nabywaniu kompetencji kluczowych potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Obejmują:

  • warsztaty dotyczące poruszania się po rynku pracy i w miejscu pracy (zakres: informacja o zawodach i czynnościach do wykonania na stanowisku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy oraz sposoby aplikowania o nią (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja); analiza własnych mocnych i słabych stron, umiejętności oraz praktyczne ich wykorzystanie w środowisku pracy, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, podstawowe prawa pracownika, itp.
  • warsztaty z zakresu umiejętności społecznych (zakres: skuteczna komunikacja interpersonalna, asertywna postawa, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, planowanie i organizacja własnego czasu, wzbudzanie motywacji do wysiłku, kształtowanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, itp.).

Warsztaty prowadzone są przez 2 osobowe zespoły specjalistów (doradca zawodowy i psycholog lub trener pracy). Zaangażowanie 2 osób jest niezbędne dla uzyskania odpowiedniej efektywności prowadzonych zajęć warsztatowych. Uczestnicy zajęć otrzymują materiały warsztatowe dopasowane do ich poziomu percepcji.