Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Nasza oferta

Zaangażowanie klienta

Osoby z niepełnosprawnościami biorące udział w projekcie, otrzymają indywidualne wsparcie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, świadczone zgodnie z pięcioma etapami zatrudnienia wspomaganego.

Proces wstępnego zaangażowania osoby z niepełnosprawnością ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wzajemnego zrozumienia wszystkich uczestników modelu zatrudnienia wspomaganego przed przejściem do kolejnego etapu. Zaangażowanie osoby z niepełnosprawnością przekłada się na umożliwienie jej dokonywania wyboru i oddanie kontroli nad własnym życiem.

Jest to jedna z najważniejszych wartości stanowiących podwaliny zatrudnienia wspomaganego. Oczekuje się, że na końcu etapu zaangażowania zainteresowany podejmie decyzję opartą na uzyskanej wiedzy i zgodną z własnymi preferencjami, czy chce skorzystać z modelu zatrudnienia wspomaganego podczas poszukiwania pracy oraz z oferty projektu.

Wstępna rekrutacja

Rekrutacja do udziału w programie zatrudnienia wspomaganego, w tym między innymi zgromadzenie danych osobowych i kontaktowych klienta/klientki oraz przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów formalnych. Na tym etapie następuje wstępne zakwalifikowanie kandydata/kandydatki do programu zatrudnienia wspomaganego.

Autoprezentacja trenera pracy i klienta/klientki, prezentacja programu zatrudnienia wspomaganego

Podczas spotkania wstępnego, kandydat/kandydatka otrzymuje ogólne informacje na temat oferty wsparcia w projekcie. Osoba prowadząca spotkanie (trener pracy/ psycholog/ doradca zawodowy/ specjalista ds. organizacji, rekrutacji i obsługi BO) przedstawia w skrócie proces zatrudnienia wspomaganego, role poszczególnych specjalistów interdyscyplinarnego zespołu świadczącego wsparcie oraz poziom, charakter i typ dostępnego wsparcia. Kandydat/kandydatka ma możliwość podzielenia się swoimi uwagami, preferencjami, oczekiwaniami i obawami. Wszelkie informacje przekazywane są w taki sposób, aby potencjalny kandydat/kandydatka zrozumiał i zaakceptował przebieg procesu i mógł podjąć świadomą decyzję o skorzystaniu z oferty wsparcia.

Gromadzenie wstępnych informacji o kandydacie

Ten etap procesu Zaangażowania obejmuje gromadzenie wstępnych informacji na temat kwalifikacji formalnych, doświadczenia zawodowego, poziomu kompetencji społecznych, stanu zdrowia i możliwości fizycznych; rozpoznanie motywacji klienta/klientki, gotowości do dokonywania zmian w życiu, planów na przyszłość. Na tym etapie często angażowani są do współpracy członkowie rodziny klienta/klientki bądź też profesjonaliści dotychczas współpracujący z osobą (np. terapeuci z palcówki, do której uczęszczała wcześniej dana osoba). Dodatkowe rozmowy służą poszerzeniu, a czasami weryfikacji uzyskanych od klienta/klientki informacji.

Wypracowanie i zawarcie kontraktu – ustalenie zasad współpracy w zakresie procesu aktywizacji.

Kontrakt (deklaracja udziału w projekcie) jest istotnym elementem wzięcia odpowiedzialności za udział w procesie aktywizacji opartym na zatrudnieniu wspomaganym. Szczegółowe określenie roli oraz zadań klienta/klientki oraz członków interdyscyplinarnego zespołu w całym procesie jest kluczowym elementem poczucia bezpieczeństwa każdej ze stron. Budowanie kontraktu ściśle wiąże się z zaangażowaniem klienta/klientki w proces. Na etapie późniejszym mogą odbywać się również spotkania z najbliższą rodziną klienta/klientki – rodzicami/opiekunami, partnerem, małżonkiem. Otoczenie i rodzina stanowi ważny element w procesie zatrudnienia wspomaganego, ponieważ od jej nastawienia, wsparcia (lub też jego braku) zależy często sukces w zatrudnieniu lub jego brak.