Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Nasza oferta

Znajdowanie pracy

Na tym etapie analizowane są zdolności i umiejętności klienta/klientki pod kątem ich przydatności oraz wymagań otwartego rynku pracy. Podejmowane działania mają także na celu wyposażenie osoby z niepełnosprawnością w umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (tj. np. obowiązkowość, konieczność codziennego wstawania, punktualność, wykonywanie poleceń) oraz stworzenie warunków do zdobywania doświadczeń związanych z pracą, by móc podjąć świadomą decyzję o rodzaju pracy, która jej odpowiada.

Proponowane formy wsparcia:

Indywidualne zajęcia praktyczne w trybie ciągłym

Indywidualne zajęcia praktyczne prowadzone są dla osoby z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie z otwartego rynku pracy, na indywidualnie dobranym stanowisku pracy przy stałym wsparciu trenera pracy. Szkolenie w miejscu pracy ma na celu dopasowanie metod szkolenia do określonych potrzeb uczenia się osoby z niepełnosprawnością wszelkich umiejętności.

Trener zapoznaje klienta/klientkę z obowiązkami koniecznymi do wykonania w miejscu odbywania zajęć praktycznych, pokazuje prawidłowy sposób wykonywania tych czynności. Następnie osoba z niepełnosprawnością wykonuje przydzieloną jej pracę równolegle z trenerem, który obserwując jej pracę zwraca uwagę na popełnione błędy i wzmacnia prawidłowe wykonanie zadań. W razie potrzeb udziela dodatkowych instrukcji. Po opanowaniu przez klienta/klientkę obowiązków, trener obserwuje, ukierunkowuje i wspiera go/ją, by wypracował/a optymalną technikę i tempo pracy, a także kontroluje efekty pracy. Po zakończeniu indywidualnych zajęć praktycznych, trener i uczestnik/uczestniczka omawiają przebieg pracy, pojawiające się trudności, a także postępy.

Indywidualne pośrednictwo pracy

Ta forma wsparcia ma na celu zaangażowanie osoby z niepełnosprawnością w proces poszukiwania pracy oraz nauczenie korzystania z instrumentów rynku pracy. Pozwoli na włączenie klientka/klientki w świadomy proces podejmowania decyzji odnośnie drogi zawodowej. Indywidualne pośrednictwo pracy prowadzone jest przez doradcę zawodowego lub trenera pracy. W ramach pośrednictwa pracy osoba nabędzie umiejętności analizowania ofert pracy pod kątem własnych możliwości i predyspozycji, będzie nabywała umiejętności właściwego kontaktowania się z pracodawcą i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto klient/klientka ma możliwość przy wsparciu osoby prowadzącej przygotowania dokumentów aplikacyjnych, skompletowania dokumentów niezbędnych do zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy oraz dokonania rejestracji w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia.

Efektem będzie sprawne poruszanie się na rynku pracy i docelowo znalezienie zatrudnienia.

Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze

Psycholog oraz doradca zawodowy przez cały okres uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w projekcie, prowadzą dla niej indywidualne wsparcie w postaci spotkań. Spotkania są organizowane każdorazowo według potrzeb klienta/klientki, zgłaszanych przez niego albo z inicjatywy specjalistów. Podczas tych spotkań mogą być wypracowywane umiejętności społeczne bądź rozwiązywane problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić sama osoba niepełnosprawna. Spotkania te również służą utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji u danej osoby do podejmowania aktywności czy rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych.

Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze

Wsparcie grupowe prowadzą psycholog i/lub doradca zawodowy. Wsparcie to prowadzone jest regularnie, w trybie ciągłym. Spotkania polegają na moderowaniu pracy grupy, która jest inicjatorem tematów spotkań.

Tematyka warsztatów dostosowana jest do zgłaszanych potrzeb uczestników lub planowana przez prowadzących. Proponowane tematy warsztatów obejmują następujące zagadnienia:

  1. Reagowanie na krytykę.
  2. Radzenie sobie ze stresem.
  3. Komunikacja interpersonalna.
  4. Współpraca w zespole.
  5. Asertywność.

Podczas spotkań osoby niepełnosprawne mogą wymienić się również swoimi doświadczeniami z pracy, rozwiązać swoje problemy i trudności, uzyskać porady od grupy oraz od psychologa czy doradcy zawodowego.

Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej

Ta forma wsparcia polega na wyuczeniu (wskazaniu) osoby z niepełnosprawnością (ON) samodzielnego poruszania się w określonym terenie. W tym celu wykorzystuje się metodę rozwijania orientacji przestrzennej, która polega na nauce ON poruszania się z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu, na zajęcia praktyczne, warsztaty, do zakładów pracy na otwartym rynku pracy. Trener pracy odpowiedzialny jest za przygotowanie ON do tego, aby samodzielnie potrafił dojść/dojechać w wyznaczone miejsce. Trener pracy uczy osobę niepełnosprawną w jaki sposób odczytywać rozkład jazdy, jak i gdzie kupić bilet (jednorazowy, miesięczny), w jaki sposób zapytać o drogę, jeśli zabłądzi w obcym środowisku, jakie są zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy oraz w środkach komunikacji publicznej. Poza tym często przez kilka pierwszych dni trwania np. indywidualnych zajęć praktycznych bądź nawet już zatrudnienia trener pracy towarzyszy osobie w podróży na określonej trasie.

Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/zatrudnienia

Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/ zatrudnienia może dotyczyć wszelkich działań związanych z formalnościami przy organizacji i realizacji warsztatów praktycznych, indywidualnych zajęć praktycznych oraz zatrudnienia, np. wykonanie badań koniecznych do podjęcia wybranych zajęć praktycznych bądź pracy lub ich kontynuowania tj. negocjowanie warunków współpracy, badań przed podjęciem zatrudnienia, badań okresowych w przebiegu zatrudnienia, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wsparcie to obejmuje w zależności od potrzeb: towarzyszenie przy dostarczaniu materiału do badań, towarzyszenie w przebiegu badań oraz w gabinecie lekarza medycyny pracy i innych specjalistów, towarzyszenie przy odbiorze wyników. Wsparcie dotyczy także towarzyszenia osobie z niepełnosprawnością w rozmowach z pracodawcą, wypełnianiu dokumentacji formalnej, itp.