Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Nasza oferta

Wsparcie w miejscu pracy i poza nim

Zapewnienie wsparcia w miejscu pracy i poza nim jest kluczowe dla wielu osób z niepełnosprawnością, aby mogły zdobyć i utrzymać płatne zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dlatego po formalnym akcie zatrudnienia i wprowadzeniu na stanowisko pracy wspomaganie trenera i innych członków interdyscyplinarnego zespołu nie kończy się, nabiera tylko innego wymiaru; ważne jest, aby osoba utrzymała standard wykonywanej pracy oraz właściwą motywację. Wsparcie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Proponowane formy wsparcia:

Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania

Indywidualny Plan Działania (IPD) to osobisty program aktywizacji społeczno-zawodowej przygotowany przy współpracy zespołu merytorycznego (trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa) z osobą z niepełnosprawnością. IPD polega na ustaleniu z osobą niepełnosprawną zatrudnioną na otwartym rynku pracy działań dostosowanych do jej sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy (w sytuacji chęci zmiany miejsca zatrudnienia).

Najważniejszym założeniem IPD jest indywidualne podejście do osoby oraz koncentracja na jej możliwościach, umiejętnościach, predyspozycjach, preferencjach i potrzebach. Efektem podjętych działań określonych w IPD jest utrzymanie zatrudnienia osoby na wybranym stanowisku pracy lub zmiana miejsca zatrudnienia. IPD jest zawsze wyrażony w formie pisemnej, stanowi rodzaj kontraktu pomiędzy osobą z niepełnosprawnością a specjalistami.

Indywidualnie opracowane narzędzia przez samą osobę niepełnosprawną (przy wsparciu specjalisty) pozwala na odpowiednie zaplanowanie działań, gwarantując tym samym większe szanse na trwałe utrzymanie zatrudnienia.

Monitoring zatrudnienia – indywidualne wsparcie BO, kontakt z pracodawcą, kontakt z rodziną/otoczeniem BO

Monitoring zatrudnienia jest to wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia (niwelowanie zachowań trudnych, szkolenia wyrównawcze, podtrzymywanie motywacji i poziomu jakości wykonywanej pracy). Monitoring jest prowadzony wielokierunkowo, przez cały okres uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w projekcie. Może to być kontakt z osobą z niepełnosprawnością w miejscu pracy bądź poza miejscem pracy, kontakt z pracodawcą oraz kontakt z rodziną/otoczeniem ON.

  • Monitoring – indywidualne wsparcie BO – polega na regularnych wizytach na stanowisku pracy danej osoby. Wizyty mają na celu rozmowę z pracownikiem n/t jego pracy (w tym problemów i trudności związanych z wykonywaniem obowiązków, relacjami w grupie współpracowników, poziomem motywacji, etc.). Podczas wizyt trener pracy monitoruje również sposób wykonywania czynności zawodowych przez dana osobę. Trener pracy wykorzystuje w tym celu metody obserwacji i wywiadu. Indywidualne wsparcie jest również udzielane poza miejscem pracy.
  • Monitoring – kontakt z pracodawcą polega na regularnych wizytach w zakładzie pracy. Trener pracy przez cały okres zatrudnienia beneficjenta utrzymuje stały kontakt z pracodawcą lub bezpośrednim przełożonym zatrudnionego/nej klienta/klientki. Monitoring polega na prowadzeniu rozmów w celu budowania kontaktu, wymiany spostrzeżeń n/t pracy i postępów lub pojawiających się trudności. Dzięki stałym kontaktom obydwie strony mają możliwość podjęcia właściwych działań w sytuacjach trudnych.
  • Trener pracy przez cały okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej utrzymuje również kontakt z rodziną /opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej. Kontakt ten ma na celu omówienie postępów, trudności, problemów, etc. w pracy ON, jak również zidentyfikowanie czynników środowiskowych mających wpływ na motywację, i jakość wykonywanej pracy.

Monitoring zatrudnienia jest kwestią bardzo indywidualną oraz elastyczną. Wynika z potrzeb zarówno samej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej jak i pracodawcy, który zatrudnia daną osobę.

Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze

Psycholog oraz doradca zawodowy przez cały okres uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w projekcie, prowadzą dla niej indywidualne wsparcie w postaci spotkań. Spotkania są organizowane każdorazowo według potrzeb klienta/klientki, zgłaszanych przez niego albo z inicjatywy specjalistów. Podczas tych spotkań mogą być wypracowywane umiejętności społeczne bądź rozwiązywane problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić sama osoba niepełnosprawna. Spotkania te również służą utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji u danej osoby do utrzymania zatrudnienia oraz rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze

Wsparcie grupowe prowadzą psycholog i/lub doradca zawodowy. Spotkania mają charakter grupy samopomocowej. Podczas spotkań osoby niepełnosprawne mogą wymienić się doświadczeniami z pracy, rozwiązać swoje problemy i trudności, uzyskać porady od grupy oraz od psychologa czy doradcy zawodowego. Tematyka warsztatów dostosowana jest do zgłaszanych potrzeb uczestników lub planowana przez prowadzących. Proponowane tematy warsztatów obejmują następujące zagadnienia:

  1. Reagowanie na krytykę.
  2. Radzenie sobie ze stresem.
  3. Komunikacja interpersonalna.
  4. Współpraca w zespole.
  5. Asertywność.

Ponadto dla wszystkich Beneficjentów/ek Ostatecznych zostały zaplanowane treningi kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.