Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II”

Rekrutacja

Proces rekrutacji do projektu jest otwarty i nie ogranicza możliwości przystąpienia do niego żadnej osobie bez względu na płeć, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, miejsce zamieszkania.

Beneficjentem Ostatecznym projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II” może zostać osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat), która łącznie spełnia następujące kryteria:

R

posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym bądź lekkim, wydanym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub spektrum autyzmu (orzeczenie wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub tożsame obowiązujące);

R

jest w wieku aktywności zawodowej (tj. przed osiągnięciem wieku emerytalnego)

R

ma szczególne trudności w wejściu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy.

Do projektu zapraszamy szczególnie:

R

osoby z niepełnosprawnością intelektualną;

R

osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;

R

osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;

R

osoby ze sprzężeniami (w tym osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby głuchoniewidome itd.).

Kryteria rekrutacji

O zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będą decydowały następujące kryteria:

kompletność dokumentacji formalnej

pozytywna opinia kwalifikująca

spełnienie pozostałych kryteriów wskazanych w Regulaminie Rekrutacji

Brak równoczesnego korzystania z innych projektów finansowanych z PFRON

Ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się. Warunek ten stosowany jest niezależnie w ramach jakiego konkursu zostało udzielone dofinansowanie ze środków PFRON. Spełnienie warunku jest weryfikowane na etapie rozliczania środków finansowych uzyskanych z PFRON. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

 

Regulamin rekrutacji

Przystąpienie kandydata/ kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu rekrutacji dostępnego tutaj.