Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III”

Kogo wspieramy

Wsparciem w ramach projektu objęte są zarówno osoby nieaktywne zawodowo, jak i osoby zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby
w miejscu pracy nie został zakończony.

Ponadto, interesariuszami naszej usługi są także pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz rodzina/otoczenie osoby niepełnosprawnej (jeśli osoba wyraża zgodę na udział w procesie aktywizacji członków swojej rodziny lub przedstawicieli otoczenia).

Łączna liczba osób z niepełnosprawnością planowana do objęcia wsparciem w  ramach całego projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” (III okresy finansowania) wynosi 648 osób, w tym:

osób posiadających status osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej lub poszukującej pracy niezatrudnionej w chwili przystąpienia do projektu

osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony