Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III”

Rekrutacja

Proces rekrutacji do projektu jest otwarty i nie ogranicza możliwości przystąpienia do niego żadnej osobie bez względu na płeć, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, miejsce zamieszkania.

Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach projektu są osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia w ramach zatrudnienia wspomaganego nie miałaby szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a jednocześnie są w wieku produkcyjnym (18-64 lata), w tym szczególnie:

R

osoby z niepełnosprawnością intelektualną;

R

osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;

R

osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;

R

osoby ze sprzężeniami (w tym osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby głuchoniewidome itd.),

charakteryzujące się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego, co dodatkowo wpływa na ich niską konkurencyjność na rynku pracy.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, które są:

  1. nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy niezatrudnione lub
  2. zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony.

Kryteria rekrutacji

O zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będą decydowały następujące kryteria:

 

kompletność dokumentacji formalnej

pozytywna opinia kwalifikująca

spełnienie pozostałych kryteriów wskazanych w Regulaminie Rekrutacji

 

Brak równoczesnego korzystania z innych projektów finansowanych z PFRON

Ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się. Warunek ten stosowany jest niezależnie w ramach jakiego konkursu zostało udzielone dofinansowanie ze środków PFRON. Spełnienie warunku jest weryfikowane na etapie rozliczania środków finansowych uzyskanych z PFRON. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

 

Stosowanie zasady dotyczącej uczestników WTZ„Zakres merytoryczny projektu którego beneficjentami ostatecznymi są uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej nie może dotyczyć działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu”.

 

Regulamin rekrutacji

Przystąpienie kandydata/ kandydatki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu rekrutacji.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji (wersja łatwa do czytania i zrozumienia)

Formularz zgłoszeniowy