Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O projekcie

Kogo wspieramy?

Beneficjenci projektów

Wsparciem w ramach projektów objęte są zarówno osoby nieaktywne zawodowo, jak i osoby zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony.

Ponadto, interesariuszami naszej usługi są także pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz rodzina/otoczenie osoby niepełnosprawnej (jeśli osoba wyraża zgodę na udział w procesie aktywizacji członków swojej rodziny lub przedstawicieli otoczenia).