Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Rekrutacja

Kryteria

Kto może zostać beneficjentem projektów?

Proces rekrutacji do projektu jest otwarty i nie ogranicza możliwości przystąpienia do niego żadnej osobie bez względu na płeć, narodowość, wyznanie, orientację seksualną, miejsce zamieszkania.

Beneficjentem Ostatecznym Projektów „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” i „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II” może zostać osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat), która łącznie spełnia następujące kryteria:

R

posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym bądź lekkim, wydanym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub spektrum autyzmu (orzeczenie wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub tożsame obowiązujące);

R

jest w wieku aktywności zawodowej (tj. przed osiągnięciem wieku emerytalnego)

R

ma szczególne trudności w wejściu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy.

Do projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II” zapraszamy szczególnie:

R

osoby z niepełnosprawnością intelektualną;

R

osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;

R

osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;

R

osoby ze sprzężeniami (w tym osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby głuchoniewidome itd.).