Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Rekrutacja

Beneficjenci

Jakie są kryteria udziału w projekcie?

O zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będą decydowały następujące kryteria:

kompletność dokumentacji formalnej

pozytywna opinia kwalifikująca

spełnienie pozostałych kryteriów wskazanych w Regulaminie Rekrutacji

Brak równoczesnego korzystania z innych projektów finansowanych z PFRON

Ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektach pokrywają się. Warunek ten stosowany jest niezależnie w ramach jakiego konkursu zostało udzielone dofinansowanie ze środków PFRON. Spełnienie warunku jest weryfikowane na etapie rozliczania środków finansowych uzyskanych z PFRON. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.