Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Utworzenie Centrum DZWONI w Białymstoku całkowicie zmieniło lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji zawodowej. Projekty, które dotychczas były realizowane w mieście,  nie były dostępne dla większości klientów zatrudnienia wspomaganego, głównie  z uwagi na specyfikę ich niepełnosprawności. Dlatego też usługa trenera pracy dała nowe możliwości  osobom mającym szczególne utrudnienia w wejściu na rynek pracy.

Usługa zatrudnienia wspomaganego jest w Białymstoku szczególnie ceniona przez pracodawców z uwagi na swoją kompleksowość. Dotychczas brak było podmiotów, które całościowo zajmowałyby się wspieraniem zakładów pracy w procesie zatrudniania osób z różnymi niepełnosprawnościami, monitoringiem ich pracy oraz sferą pozazawodową.  W chwili obecnej możemy powiedzieć, iż jako trenerzy pracy jesteśmy już postrzegani  jako profesjonalni partnerzy, którzy są zawsze otwarci na współpracę.

 Specyfiką  naszego Centrum DZWONI jest to, iż z usługi zatrudnienia wspomaganego korzysta duża liczba osób z zaburzeniami psychicznymi. Charakter tej niepełnosprawności spowodował, iż nawiązaliśmy bliską współpracę z centrami zdrowia psychicznego, terapeutami oraz lekarzami psychiatrami. Synergia  oddziaływań pozwala na zwiększenie efektywności w procesie zatrudniania, a także wpływa na lepsze zrozumienie naszych klientów. Dzięki temu również i my mamy wsparcie w sytuacjach zachowań,  które  są  dla nas niezrozumiałe lub  niekiedy  nas wręcz przerastają. Ma to ogromny wpływ zwłaszcza na utrzymanie się osoby chorującej na stanowisku pracy. W okresach dla niej trudnych może liczyć na interdyscyplinarne wsparcie oraz zrozumienie.

Duże znaczenie w pracy Centrum odgrywa dobra kooperacja z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Często nasz klient pracuje w niepełnym wymiarze godzin, a duża liczba wolnego czasu niejednokrotnie ma destrukcyjny wpływ na jego zachowanie. Dlatego też możliwość korzystania z innych form wsparcia jest bardzo istotna. Dotyczy to zwłaszcza uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy po wielu latach opuszczają placówki. Korzyści finansowe i społeczne często z ich punktu widzenia nie rekompensują możliwości uczestniczenia w licznych, zorganizowanych formach zabawowych ( dyskoteki, bale, wspólne wyjścia)  czy też  towarzyskich. Problem ten zauważają również rodzice i opiekunowie, którzy  martwią się o zabezpieczenie i tej sfery życia ich dzieci lub podopiecznych.  Projekty innych przedstawicieli ngo  otwierają nowe perspektywy przed naszymi klientami, a  niejednokrotnie również pozytywnie wpływają na poziom ich umiejętności społecznych. Dlatego też taka współpraca stanowi przykład dobrej praktyki w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Mija kolejny rok realizacji projektu, a my czekamy na nowe wyzwania i nowych klientów. Wierzymy, że swoimi działaniami pozytywnie zmieniamy rzeczywistość niepełnosprawnych mieszkańców naszego regionu. Chcielibyśmy, aby była ona związaną z satysfakcjonującą pracą oraz dobrostanem psychicznym.

Pracownicy Centrum DZWONI w Białymstoku