Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Projekt pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na podstawie umowy nr ZZB/000493/BDF z dnia 30 kwietnia 2018 r.  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni).

logo PFRON

Projekt jest w współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Celem projektu jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy oraz wsparcie w utrzymaniu wysokiej motywacji i jakości wykonywanej pracy u osób już zatrudnionych poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, a także podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich beneficjentów projektu.

Projekt ma charakter ogólnopolski, realizowany jest na terenie 6 województw (mazowieckie, łódzkie, śląskie, pomorskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie).

Projekt jest realizowany w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r., w trzech okresach:

 • I okres finansowania projektu – 01.04.2018 – 31.03.2019
 • II okres finansowania – 01.04.2019 – 31.03.2020
 • III okres finansowania – 01.04.2020 – 31.03.2021

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w I okresie finansowania, tj. 01.04.2017-31.03.2018r.

 • Zaangażowanie klienta – rekrutacja do udziału w projekcie – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Diagnoza kompetencji społecznych – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy – maj 2018 – marzec 2019
 • Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie – maj 2018 – marzec 2019
 • Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne – maj 2018 – marzec 2019
 • Indywidualne zajęcia praktyczne -kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Indywidualne pośrednictwo pracy -kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/zatrudnienia – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Kompleksowa diagnoza funkcjonalna osób zatrudnionych z wykorzystaniem ZW, których proces wspomagania w miejscu pracy się nie zakończył – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring) – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – kwiecień 2018 – marzec 2019
 • Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO – kwiecień 2018 – marzec 2019

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia w ramach zatrudnienia wspomaganego nie miałaby szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a jednocześnie są w wieku produkcyjnym (18-64 lata), w tym szczególnie:

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;
 • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • osoby ze sprzężeniami (w tym osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby głuchoniewidome itd.),

które charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego, co dodatkowo wpływa na ich niską konkurencyjność na rynku pracy.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, które są:

 • nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy niezatrudnione lub
 • zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji, biurze projektu lub w biurach Centrów DZWONI:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Biuro Projektu
  Głogowa 2 b, 02 – 639 Warszawa
  tel. /22/ 848 03 14; e-mail: zg@psouu.org.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Warszawie
  Kacza 21, 01-064 Warszawa
  tel. /22/ 620 30 31, e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Bytomiu
  Pl. Kościuszki 9/33
  tel.726 136 335, e-mail: bytom@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Zgierzu
  Al. Struga 13-21 lok. 208
  tel. 726 136 348, e-mail: zgierz@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Gdańsku
  Jagiellońska 11
  tel. 726 136 347, e-mail: gdansk@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Jarosławiu
  Wilsona 6a
  tel. 726 136 364, e-mail: jaroslaw@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Ostródzie
  Kościuszki 2 pok. 312
  tel. 692 819 525 e-mail: ostroda@centrumdzwoni.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_do_projektu

Formularz_zgłoszeniowy