Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – w skrócie „Centrum DZWONI” jest pierwszą w Polsce niepubliczną, bezpłatną, specjalistyczną agencją zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nieprzerwanie, już od 10 lat, prowadzi działania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej opierające się na europejskim standardzie zatrudnienia wspomaganego. Naszym celem jest udzielanie pełnego wsparcia osobie z niepełnosprawnością i pracodawcy w procesie włączania i integracji społecznej. Działalność Centrum DZWONI polega na wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu i utrzymaniu na otwartym rynku pracy. Centrum oferuje kompleksowe, zindywidualizowane usługi świadczone przez wielospecjalistyczny zespół. Kadra Centrum DZWONI składa się       z doradcy zawodowego, który wspiera osobę w określeniu swoich predyspozycji i preferencji zawodowych, psychologa zapewniającego bieżące wsparcie w zakresie diagnozy i podniesienia umiejętności społecznych oraz trenera pracy udzielającego indywidualnego wsparcia w miejscu pracy.

Staramy się, aby nasze usługi miały najwyższą jakość. Stale rozwijamy się – od 2013 roku do procesu diagnozy i ewaluacji wykorzystujemy elementy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Zgodnie z koncepcją Klasyfikacji ICF, postrzegamy każdą osobę w kontekście całościowym i wielowymiarowym, z uwzględnieniem środowiska, w którym funkcjonuje.

Jakie są rezultaty naszej działalności? Przez 10 lat, w skali całego kraju, objęliśmy wsparciem ponad 3 000 osób z niepełnosprawnością, z tej grupy ponad 1 000 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Ponadto współpracujemy z otoczeniem osób z niepełnosprawnością – rodzinami, opiekunami, terapeutami itp. oraz z wieloma pracodawcami z różnych sektorów i branż. Potwierdzamy zasadę, że nie ma specjalnych stanowisk dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ani szczególnego sektora działań. Dbamy o zapewnienie równości osobom z niepełnosprawnością w dostępie do rynku pracy i różnorodności ofert pracy, zgodnie z ich aspiracjami i preferencjami.