Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Stowarzyszenie ma kolejny powód do radości – oferty złożone w ramach konkursu: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i dofinansowanie.

Już od sierpnia będziemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami w dwóch projektach:

W ramach zadania 4. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy realizowany będzie projekt pn. „Droga do włączenia osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy – KROK 1 – Przygotowanie zasobów”

  • Projekt będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności na terenie następujących powiatów: wyszkowskiego, radomskiego, nowodworskiego, wołomińskiego, legionowskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego.

Przygotowanie zasobów będzie polegało na budzeniu świadomości osób z niepełnosprawnością oraz, a nawet przede wszystkim, ich rodziców/opiekunów w zakresie możliwości bycia aktywnym na rynku pracy pomimo niepełnosprawności. Kolejnymi krokami będą zindywidualizowane działania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poradnictwo społeczno-zawodowe, poznawanie możliwości rynku pracy, nabywanie umiejętności społecznych niezbędnych po pełnienia roli pracownika. Ze wsparcia skorzysta 100 osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja tego projektu pozwoli na rozszerzenie działań aktywizujących zawodowo osoby z niepełnosprawnością w kolejnych powiatach województwa mazowieckiego.

  • W ramach zadania  Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby realizowany będzie projekt pn. „Samodzielni na co dzień. Program wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozwijaniu samodzielności i niezależności”.

Projekt będzie realizowany na terenie Miasta St. Warszawy. Wsparciem zostanie objętych 30 osób, które na co dzień korzystają z usług Centrum DZWONI w Warszawie.

Dzięki udziałowi w projekcie u uczestników nastąpi zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w tematyce kulinarno-dietetycznej, gospodarowania i zarządzania własnym budżetem, organizacji czasu wolnego oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Warsztaty kulinarne przyczynią się do poprawy umiejętności samodzielnego przygotowywania wartościowych pod względem dietetycznym posiłków, co wpłynie na zwiększenie niezależności osób z niepełnosprawnością. Udział w zajęciach z animatorem działań społecznych spowoduje zwiększenie wiedzy dotyczącej możliwości skorzystania ze społeczno-kulturalnej oferty miasta Warszawa. Udział w warsztatach z zakresu bezpieczeństwa w Internecie wpłynie na bardziej świadome korzystanie z zasobów sieci z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Uświadomi także powszechność zagrożeń w sieci oraz możliwości stania się potencjalną ofiarą przestępców internetowych. Uczestnictwo w grupowych warsztatach zakładających aktywny udział i współdziałanie przyczyni się do wzrostu umiejętności w zakresie kompetencji społecznych takich jak kompetencje komunikacyjne, współpraca w grupie, umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów. Istotną zmianą będzie zbudowanie u uczestników projektu postawy świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.