Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W okresie 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r. 120 osób z niepełnosprawnościami, w tym 73 mężczyzn i 47 kobiet realizowało autorski program edukacyjny, którego celem było zwiększenie samodzielności i niezależności tych osób poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie korzystania z urządzeń i technologii cyfrowych, dbania o własne zdrowie, zarządzania finansami i czasem wolnym.
Cel został osiągnięty w pełni. Każda ze 120 osób, która osiągnęła rezultat w projekcie ukończyła pełny cykl edukacyjny, w pełni zrealizowała również cele indywidualne zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania.
Zrealizowano 7.519 godzin wsparcia, głównie w formie warsztatów grupowych. Ponadto każda osoba mogła w indywidualnej  formie rozwijać swoje kompetencje cyfrowe poprzez udział w badaniach kompetencji oraz testach sprawdzających nabytą wiedzę prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
Przeprowadzono trzy testy wiedzy i umiejętności. W ujęciu procentowym średni wynik globalny poprawnych odpowiedzi we wszystkich testach u wszystkich beneficjentów wyniósł 83%. Najwyższy średni wynik procentowy uczestnicy osiągnęli w teście z zakresu zarządzania finansami – 86%, kolejno są wyniki testu z zakresu kompetencji cyfrowych – 82% oraz wyniki testu z zakresu dbania o siebie i własne zdrowie – 81%.

Komplementarność działań zrealizowanych w projekcie pozwoliła na zwiększenie samodzielności i decyzyjności oraz dokonywania bardziej świadomych wyborów dotyczących życia osobistego wśród osób z niepełnosprawnościami.

  • Beneficjenci projektu zwiększyli swoje umiejętności w zakresie dbania o siebie, poprzez naukę stosowania zrównoważonej diety oraz bardziej świadome włączenie aktywności fizycznej w swoje życie.
  • Warsztaty praktycznie z zakresu przygotowania posiłków pozwoliły uczestnikom na świadome korzystanie z produktów, racjonalne planowanie zakupów produktów i naukę przyrządzania zdrowych posiłków. Poprzez udział w warsztatach doświadczali często nowych smaków potraw.
  • Beneficjenci byli zainteresowani praktycznymi poradami m.in. jakie kupować produkty korzystne dla zdrowia, jak i czym można zastąpić cukier i produkty fast food w codziennej diecie. Ponadto chcieli uzyskać wskazówki co zrobić, aby zgubić zbędne kilogramy, co i ile jeść gdy mają zdiagnozowaną cukrzycę typu II. Zainteresowanie tematem nie kończy się na warsztatach, lecz w ciągu tygodnia osoby z niepełnosprawnością zapisują to co jedzą, jakie wprowadzili zmiany, czy ile czasu uprawiali daną aktywność fizyczna chcąc monitorować swoje postępy.
  • Poznanie narzędzi cyfrowych i nabycie umiejętności korzystania z nich pozwoliło na podjęcie prób samodzielnego i racjonalnego zarządzania swoim budżetem, ale także planowania czasu wolnego opartego o rozpoznanie możliwości lokalnego rynku oferty rekreacyjnej i kulturalnej.
  • Dzięki nabytej umiejętności korzystania z aplikacji planowania podróży uczestnicy stali się bardziej samodzielni i niezależni. Są świadomi różnych zagrożeń i odpowiedzialności za podejmowane działania (takie jak pożyczki, kredyty).
  • Świadomie korzystają z internetu dbając o swoje bezpieczeństwo i prywatność.
    Wzrastające poczucie sprawstwa u uczestniczącej w projekcie grupy osób z niepełnosprawnością wpłynęło na wzrost ich poczucia własnej wartości i pewność siebie.

Zaszły również zmiany w spostrzeganiu tej grupy przez ich najbliższe otoczenie, które dostrzegło hamowany dotąd potencjał w obszarze samodzielnego i satysfakcjonującego realizowania własnych potrzeb i pomysłów. Kwintesencją tego były imprezy integracyjne, które zorganizowali uczestnicy projektu wraz z wolontariuszami. Imprezy miały charakter bardzo otwarty, aktywizowały lokalną społeczność ale przede wszystkim promowały aktywne postawy osób z niepełnosprawnościami, ich potencjał i możliwości w życiu codziennym i zawodowym.

Z niecierpliwością czekamy na realizację kolejnej edycji projektu!

Projekt „BAZA: Bezpieczni – Aktywni – Zdrowi – Ambitni” był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w oparciu o  zawartą umowę o zlecenie realizacji zadań na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji […] w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” nr 1/2021.