Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością. Wsparciem w ramach projektu obejmujemy zarówno osoby nieaktywne zawodowo, jak i osoby zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego.

Beneficjentem/Beneficjentką Ostatecznym Projektu może zostać osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat), która łącznie spełnia następujące kryteria:

  • posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym bądź lekkim, wydanym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub spektrum autyzmu (orzeczenie wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub tożsame obowiązujące),
  • jest w wieku aktywności zawodowej (tj. przed osiągnięciem wieku emerytalnego),
  • ma szczególne trudności w wejściu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy.

Zapraszamy!